Donateursdag a.s. zaterdag 31 Oktober

schip backgroundA.s. zaterdag 31 Oktober 2015 is het dan zover, de donateursdag 2015.
Op deze dag bedanken wij iedereen die ons steunt door ze mee het water op te nemen om lekker te zeilen.

Wij stellen ons deze dag als volgt voor:

Bij voldoende deelname: Opstapplaats Ie Sicht.
Rondom 13 uur gaan we aan boord voor een tocht door de 鈥渙ude venen鈥.
Wij zorgen voor enige versnapering aan boord.
Na een 鈥減laspauze鈥 en een 鈥渘atje en droogje鈥, gaan we bij voldoende wind richting Grouw.
Zo rond 17 uur zullen we weer afmeren bij Ie Sicht.

Graag via mail: sint.bekkema@tele2.nl opgave voor deelname aan deze dag.
Verder worden de donateurs nog persoonlijk benaderd en hopen u allemaal te kunnen
begroeten.

Verder hou onze site in de gaten, daarop wordt vermeld of het wel/niet door gaat.

Uiteraard kunt U altijd even bellen 0512-382806. /0512-385411.

Kriget Boarnburgum in 鈥渄oarpssk没tsje鈥?

Skippers 煤t Boarnburgum en omkriten.

De 芒lderen witte it wol, mar foar de nije ynwenners van Boarnburgum sil it nij w锚ze, mar ek yn Boarnburgum en omkriten wennen sk没tsjeskippers.
Ek logysk fansels: alle ferfier gong yn die tiid oer it wetter en d锚rtroch hie elk doarp syn sk没tsjeskipper.
Yn Boarnburgum en omkriten wiene dat:


historie 1Bonne Bergsma                  Boarnburgum
Jacob Bergsma                   Boarnburgum

Jan Bonnes Bergsma          Boarnburgum
J. Bergsma                          De Feanhoop
R. Bergsma                         Boarnburgum
K. Feenstra                         Smelle Ie
Hendrik Keidel                    Boarnburgum/Smelle Ie
Jacob Keidel                       De Wylgen
Wiebe Keidel                      Boarnburgum
K. van Keimpema               Smelle Ie


Ek dizze skippers diene yn jins tiid mei oan sk没tsjewedstriiden en foelen dan ek yn 鈥榚 priizen. (Sjuch: Gosse Blom 鈥 Om priis en eare, july 2004).

Sk没tsje De Verandering

It bloed kr没pt d锚r鈥檛 net gean kin. Dizze 煤tdrukking is wis fan tapassing op Sint Bekkema (1944) fan 鈥榚 Skoalfinne. As soan fan in skipper koe der in 1991 syn dream yn werklikheid omsette: de keap fan in eigen sk没tsje. En d锚rmei wurdt hy de folgende sk没tsjeskipper yn Boarnburgum.

Sint wie al in skoft mei in pear maten op syk nei in skip. It wie yn die tyd dat der in hieltyd oprinnende belangstelling foar sk没tsjes kaam. De klup fan frije skippers, dy鈥檛 inoar yn 鈥榚 simmerfak芒nsje op it wetter bekampten, wie groeiende; de IFKS krige hieltiid mear leden.

Histoarje

It skip is yn 1910 troch van der Werff bout op 鈥榚 helling 鈥 Welgelegen鈥 op Skilkampen oan 鈥榚 eastkant van Ljouwert. Opdrachtjouwers wienen de trije brourren Jeltema fan M没nein. Oer de namme fan it skip koe gjin misferst芒n bestean: 鈥淒e Drie Gebroeders鈥. It wie in fluch skip yn de smelle wetters op 鈥榚 klaai. De fracht wie sa as gebr没klik: ierappels, bieten, terpmodder en dong.

Yn 1920 emigrearden twa fan de trije brourren nei Amerika en kaam it skip te keap. Keaper waard Auke Boskma 煤t Burgum. Hy farde as feint op 鈥榚 St芒nfries-boaten, mar woe eigen baes wurde. Auke boaske mei Hiltje fan der Wal en tegearre farden se op it skip. Se hiene de gebr没klike Fryske fracht yn: dong, terpmodder, s芒n en turf. Nei de komst fan twa dochters wurde it tiid de namme te feroarjen. It wurde 鈥淒e Verandering鈥 en it lisplak wurde Burgum.

Boskma krige in fest ynkommen toen hy yn feste tsjinst foar de Burgummer molkfabrik farren gong. Hy brocht b没ter en tsiis nei Ljouwert en kondinsmolke nei Harns. Op 鈥榚 weromreis naam er stienkoal mei foar de stoommasines fan de molkfabrik.

Nei in ferlenging mei 2,5 mtr yn 1929 troch Jan Oebeles van der Werff op 鈥榚 helling op it B没tenstfallaet koe it skip twa wagons stienkoal mei nimme.

De Burgummer molkfabrik naam it sk没tsje oer, mei Boskma as setskipper, toen de 鈥淓venredige Vrachtverdeling鈥 der oan kaam. Op dizze wize wie de fabryk seker fan in feste ferfierder. It skip krige in nije namme: 鈥淏urgummerdaem鈥.

Nei de Twadde Wraldkriich kocht Boskma it skip werom fan it molkfabrik foar deselde priis as it fabrik der foar betelle hie. Sa wie destiids ofpraat. It skip krige wer de namme: 鈥淒e Verandering鈥.

In 1953 makke Auke Boskma de leste reis mei fracht mei it skip. In fracht dong van Nijstedterfeart  nei de beamkwekerij fan Bosgra yn Burgum.
In jier letter stoar Auke Boskma.

It sk没tsje kaam in hannen fan in baggerbedriuw yn it Hearrenfean, dy鈥檛 er in wenskip fan makken.

脷teinlik wurde 鈥淒e Verandering鈥 yn 1990 werom f没n yn Snits. Lykas sa folle sk没tsjes, dy鈥檛 nei in anonym bestean, werom f没n binne om鈥檛 de IFKS de mooglikheid bea foar hurdsilen mei sk没tsjes.

Op fersyk fan ien fan de maten wurde 芒ld-sk没tsjeskipper en 芒ld-kampioen fan de SKS 鈥極mke鈥 Tjitte Brouwer om adfys frege oer de keap fan it skip.
Brouwer beseach it skip en sei: 鈥業t koe wol skip fan de Burgummerskipper Auke Boskma w锚ze. Der sit in moaie lijn yn. Keapje it mar, oars rint it dy skielk efterop鈥. Hy bedoelde te sizzen: as jim it net keapje is der wol in oar, dy鈥檛 it keapet. En as Sint it skip net oanhelle, soe der faak wol in oare kaper op 鈥榚 kust ferskine.

De keap gong oan en it skip wurde nei it B没tenstfallaet helle om te restaureren en wer 没nder seil te bringen. De roef wurde makke en er wer op set; de rombalke, de merkels en de l没ken moasten makke wurde. It plak fan de m锚stkoker wurde f锚ststeld en de m锚stkoker wurde makke. Der moast in lier komme. De m锚st, it roer en de swurden moasten makke wurde. De blokken moasten allegearre makke wurde. Te folle om neamd te wurden. Al mei al in h没d fol wurk. Sint en syn maten hawwe hiel wat switdrippen op it B没tenstfallaet falle litten.

Pieter Boskma (in soan fan Auke) kriige der lucht fan, dat it skip fan heit wer boppe wetter kommen wie en kaam 没nder de restauraasje op bisite. Oan in d没kje yn 鈥榚 boech oan bakboard koe er sjen dat dit grif it sk没tsje fan heit wie.
Hielendal wie Pieter oertsj没ge, toen der  by it 么fbrekken in part fan it boeisel mei de namme A. BOSKMA DE VERANDERING f没n wurde.

鈥淎s hie de tiid fjirtich jier stil stien, sa seach ik yn gedachten us heit wer op it sk没tsje om kroadzjen鈥 sei er. Ut historysk eachpunt hat de stifting de 芒lde namme en th煤s-haven wer oernommen.

Tsjintwurdig is Boarnburgum de th煤shaven en leit it skip by 鈥淚esicht鈥 op 鈥榚 Headam-men.

Gebr没k

It skip docht mei oan de sk没tsjewedstriiden fan de IFKS en kin der goed meikomme in de B-klasse. Ek kinne bedriuwen it skip hiere foar siiltochtjes mei relaasjes. Fierder kinne ferienings en partukelieren it skip ek hiere.

Der is niks moaiers as it op wynkreft troch it nat没rgebiet De Alde Feanen te farren en dernei noch lekker 煤t te waaien op 鈥榚 Wiide Ie.

We skriuwe 2013, it sk没tsjejier fan de gemeente Smellingerl芒n. In wurkgroep hat in rige fan aktiviteiten betocht. Ien d锚r fan is de Turfrace. Sk没tsjes moatte mei fracht 煤t Drachten wei alle doarpen fan de gemeente oandwaan. Se meie gjin motor br没ke.
In flink tal sk没tsjes skriuwe harren yn. Alle sk没tsjes 煤t Smellingerl芒n dogge mei; de twa SKS-sk没tsjes 煤t Drachten, 鈥淒e Rot鈥 煤t Rottefalle en  . . . .
It sk没tsje 鈥淒e Verandering鈥 煤t Boarnburgum kin om technyske redens net mei-dwaan. Yn 鈥榚 farwei sitte in tal f锚ste br锚gen wer de sk没tsjes de mest strike moatte.
Om in technyske reden is dit foar De Verandering net mooglik en reperaasje is net goedkeap. Sint en syn soan Jelle steane tegearre foar de kosten en de kosten moatte troch it skip opfard wurde troch it siilen mei ploechjes.

Mar it soe allegear ek oars kinne. As in grut tal ynwenners fan Boarnburgum no es donateur wurde fan it sk没tsje foar 鈧 12,50 it jier, dan soenen tal fan winsken fan Sint en syn bemanning 煤tfierd wurde kinne.

Donateurs

Eltse ynwenner en 芒ld-ynwenner fan Boarnburgum, Koartehimmen, De Wylgen, Smelle Ie en De Feanhoop kin donateur wurde fan it Boarnburgummer sk没tsje 鈥 De Verandering鈥 foar 鈧 12,50 it jier. As tsjinprestaasje kinne de donateurs in joun mei te siilen.

Sponsers

Eltse ferieniging in Boarnburgum, Koartehimmen, de Wylgen, Smelle Ie en De Feanhoop kin it sk没tsje sponserje troch it skip foar in hiele of in heale dei of foar in jountiid te hieren. De kosten hjir fan kin men by Sint en Annie gewaar wurde.

Alle bedriuwen yn Boarnburgum, Koartehimmen, De Wylgen, Smelle Ie en De Feanhoop kinne it sk没tsje sponserje mei jild of yn natura. Oer bedragen en tsjinprestaasje kin praat wurde mei Sint of mei de stifting 鈥淒e Verandering鈥.

De earste sponsor yn natura is der al. Piet Reitsma fan Karwei- en Onderhouds-bedrijf Reitsma hat oanbean nije namboarden foar it sk没tsje te meitsjen.

naamborden piet

Winsken

Fansels hawwe Sint en syn bemanning en de stifting noch in kroade fol winsken. It skip kin goed meikomme yn de B-klasse, mar promovearje nei de A-klasse is de grutste winsk. En yn it ferliene hat Sint oantoont dat dit net onmooglik is.
De winsken, dy it measte jild freegje, binne:
–       de m锚st wer striikber meitsje
–       in nij t煤ch
–       de d没bbelingen 没nder het vlak wei

Mar der is fansels ek jild nedich foar alle rinnende saken. It dielnimmersjild foar it IFKS-silen moat der komme. De fersekeringen en keuringen moatte betelle wurde. Jild foar de diesel 没nder it sk没tsjsilen om fan A nei B te farren moat op it kleed komme en gean sa mar troch.